Općenito

Nezakonito izgrađena zgrada je zgrada-objekt, ili rekonstruirani dio legalnog objekta, izgrađen nakon 15.veljače 1968.g., bez akta kojim se odobrava građenje (građevinska dozvola), ili protivno tom aktu (izveden drugačije od dobivene dozvole).

Prema Zakonu nezakonito izgrađena zgrada - objekt:
ne može biti predmet etažiranja
ne može biti predmet rekonstrukcije (dogradnje, nadogradnje, promjene namjene)
ne može se dati u najam, niti u njemu obavljati gospodarsku djelatnost i sl.
ne mogu se dizati hipotekarni krediti, ne mogu se ostvariti poticaji, itd.
ne može se priključiti na komunalnu infrastrukturu
(elektroenergetsku mrežu, vodovod, odvodnju, plin i drugo)

Građevinska inspekcija će nastaviti voditi inspekcijske postupke za uklanjanje svih nezakonito izgrađenih zgrada.

Da bi bila predmetom legalizacije, zgrada mora biti vidljiva na digitalnoj ortofoto karti (DOF5/2011) Državne geodetske uprave, izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH početog 21. lipnja 2011. g. (ili vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti, evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi);
te mora udovoljavati uvjetima za legalizaciju (ozakonjenje).


Postupak legalizacije

LEGALIZACIJA (OZAKONJENJE) se vrši donošenjem
RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU, na temelju Zahtjeva, kojem se prilažu:

ZA ZAHTJEVNU ZGRADU:

Arhitektonska snimka izvedenog stanja
Geodetska snimka izvedenog stanja
ili kopija katastarskog plana (ako je zgrada evidentirana na katastarskom planu)
Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju bitnog zahtjeva
mehaničke otpornosti i stabilnosti
Izjave ovlaštenog arhitekta i ovlaštenih inženjera drugih struka o ispunjavanju bitnog zahtjeva sigurnosti u korištenju i zaštite od požara

ZA MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU:

Snimka izvedenog stanja
Geodetska snimka izvedenog stanja
ili kopija katastarskog plana (ako je zgrada evidentirana na katastarskom planu)

ZA JEDNOSTAVNU ZGRADU:

Iskaz površina i obračunske veličine zgrade
Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru
Fotodokumentacija
Geodetska snimka izvedenog stanja
ili kopija katastarskog plana (ako je zgrada evidentirana na katastarskom planu)

ZA POMOĆNU ZGRADU:

Kopija katastarskog plana
Dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena

ZA SVE VRSTE ZGRADA:

Potvrde nadležnih javnopravnih tijela
(samo za zgrade izgrađene unutar posebnih područja, koridora i sl.)
Suglasnost Hrvatskih voda (samo za zgrade izgrađene na vodnom dobru)

Zahtjev se podnosi nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 30. lipnja 2013. g.,
tj. za zgrade s rješenjem građevinske inspekcije o uklanjanju do 31. prosinca 2012. g.

Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi i zemljištu na kojem je ta zgrada izgrađena (podnositelj zahtjeva ne mora
biti vlasnik i nositelj stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi zgrada).
U ovom postupku se ne rješavaju imovinsko-pravni odnosi nad zgradom ili zemljištem
na kojem se ona nalazi, već isključivo zakonitost izgrađenog objekta.

Na temelju Rješenja o izvedenom stanju katastarski ured evidentira završenu zgradu, odnosno njezin završeni dio u katastarskom operatu, te po službenoj dužnosti
dostavlja podatke nadležnom sudu.
Nadležni sud upisuje zgradu ili njen rekonstruirani dio u zemljišnu knjigu, uz zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju.


Očekivani troškovi u postupku legalizacije

IZRADA DOKUMENTACIJE

Arhitektonska snimka izvedenog stanja / Snimka izvedenog stanja zgrade

Izjave o ispunjenim bitnim zahtjevima za zgradu (zahtjevne zgrade)

Geodetska snimka izvedenog stanja
(ako zgrada nije evidentirana na katastarskom planu)

NAKNADE ZA OZAKONJENJE

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
(ovisno o veličini, lokaciji-položaju u prostoru i namjeni zgrade)

Komunalni doprinos (po obujmu zgrade u m3)

Vodni doprinos (po obujmu zgrade u m3)

Upravne pristojbe